U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent
Afsprakenbeheercomponent

Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.Toelichting:Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken.

Afvalwaterzuiveringbeheersysteem component
Agressieregistratie-component

Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.

Arbocomponent

Component ter ondersteuning van beleid, incidenten en maatregelen op het terrein van gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers (en externen, voor zover dit de verantwoordelijkheid is van het waterschap)

Archiefbeheercomponent

Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.Toelichting:De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".

Archiefportaalcomponent

Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.

Archiefregistratiecomponent
Architectuurcomponent

Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d..

Assetmanagementcomponent

Component ter ondersteuning van het Assetmanagement. Het beheer van de fysieke levenscyclus van fysieke assets.

Authenticatie component

Component voor het ondersteunen van het digitale authenticatie proces.

B2B Gateway component
Backup- en restorecomponent

Component waarmee backups van informatiesystemen worden aangemaakt en zo nodig ingezet voor het herstellen van de data na het optreden van een foutsituatie.

Baliecomponent

Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie van een waterschap.

Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent

Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).

Basisregistratiecomponent

Component voor het (beheren en) ontsluiten van gegevens ontleend aan de basisregistraties.

Bedrijfscontinuiteitsbeheercomponent

Component voor het zeker stellen van bedrijfscontinuiteit.

Bedrijfsmiddelenbeheer- en -configuratiecomponent

Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties. Toelichting: het betreft alleen facilitaire bedrijfsmiddelen.

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.

Belastingencomponent

Component voor het heffen en innen van waterschapsbelastingen en het invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.

Bestekkencomponent

Component voor het maken van bestekken voor nieuwbouw en onderhoud van assets.

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda''s, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund.

Bestuursinformatiecomponent

Component voor ondersteuning van het politieke proces binnen een waterschap. Hiermee worden bestuurs- en commissieagenda's, verslagen en overige bestuursdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund.

Beveiliging- en privacycomponent

Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen.

Bezwaar- en beroepcomponent

Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen.

Pagina's