U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
TMV - BRP Terugmeldvoorziening

Component die de koppeling realiseert met de landelijke TMV voor het terugmelden op de BRP.

Toepasbareregelsbeheercomponent

Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels.

Vastgoed- en grondzakenregistratiecomponent

Component voor het beheren en exploiteren van vastgoed en grondeigendommen van het waterschap.

Veiligheidsmanagementcomponent

Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.

Vergunningen- en Toezicht- en Handhavingcomponent

Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Verkeer- en vervoerinformatiecomponent

Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.

Verkeersregelinstallatiecomponent

Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)

Verkiezingencomponent

Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen.

VOA-component

Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.

Voorraadbeheercomponent

Component voor het beheren van voorraden.

Wachtwoordbeheercomponent

Component voor het beheer van wachtwoorden.

Water- en bodembeheercomponent

Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).Toelichting:

Waterbodem- en bodembeheercomponent

Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).

Waterkeringbeheercomponent

Component waarmee het beheer en de toetsing van waterkeringen wordt ondersteund.

Watersysteembeheercomponent

Component specifiek ontwikkeld voor watersysteembeheer.

Webcastingcomponent

Component waarmee uitzendingen live via internet worden uitgezonden.

Webcontentpublicatie- en -beheercomponent

Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

Wegenbeheercomponent

Component waarmee wegen, fietspaden, bermen en bermbegroeiing worden onderhouden en beheerd, gericht op veiligheid en ontsluiting.

Werkplekbeheercomponent

Component voor het inrichten, het op afstand beheren en monitoren van werkplekken

Zaakbeheercomponent

Component voor het afhandelen van zaken van alle typen.

Zaaktypecataloguscomponent

Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.

Zoekmachinecomponent

Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.

Pagina's