U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Serviceregistercomponent

Component voor het ontsluiten van beschikbare webservices binnen het waterschap.

Sociale mediacomponent

Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.Toelichting:De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck.

Softwarelicentiebeheercomponent

Component voor het beheren van softwarelicenties.

Softwareontwikkelcomponent

Component voor het ontwikkelen van software.

Sonderingen- en boringregistercomponent

Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen)Toelichting:

Subsidiescomponent

Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.

Systeem- en netwerkbeheercomponent

Component waarmee informatiesystemen en netwerken worden beheerd en gemonitored.

Tekeningenbeheercomponent

Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D)Toelichting:

Telecommunicatiecomponent

Component voor het beheer van telecommunicatie-infrastructuur.

Terugmeldingen-registratiecomponent

Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.Toelichting:De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder.

Thesaurus component

Component voor die een verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.

Tijd- en meetreekscomponent

Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit) Toelichting:

Tijdregistratiecomponent

Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.Toelichting:De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten.

TMV - BRP Terugmeldvoorziening

Component die de koppeling realiseert met de landelijke TMV voor het terugmelden op de BRP.

Toepasbareregelscomponent

Component voor het opstellen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels.

Vastgoed- en grondzakenregistratiecomponent

Component voor het beheren en exploiteren van vastgoed en grondeigendommen van het waterschap.

Veiligheidsmanagementcomponent

Component voor het in beeld brengen van potenti?le veiligheidsrisico''s ten aanzien van personen.Toelichting:

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhavingToelichting:Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.

Verkeer- en vervoerinformatiecomponent

Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.

Verkeersregelinstallatiecomponent

Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)

Verkiezingencomponent

Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen.

Verzamelcomponent
VOA-component

Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.

Voorraadbeheercomponent

Component voor het beheren van voorraden.Toelichting:Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.

Wachtwoordbeheercomponent

Component voor het beheer van wachtwoorden.

Pagina's