U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Kascomponent

Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.

Kennisbeheercomponent

Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.

Ketenpartner-portaalcomponent

Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten van het waterschap

Klachten- en meldingencomponent

Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen.

Klantgeleidingcomponent

Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.

Klanttevredenheidcomponent

Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening van het waterschap kan worden gemeten en vastgelegd.

KLIC-component

Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken

Laboratorium Informatie Management component

Component die de laboratoriumactiviteiten ondersteunt met betrekking tot de administratieve en co├Ârdinerende taken van de monsterverwerking en de verzameling en evaluatie van analysegegevens

Landelijke voorziening portaalcomponent

Component op internet die landelijk beschikbaar is en data ontvangt en ontsluit van overheden en data levert aan overheden.

Landmeetkundecomponent

Component voor landmeetkundige toepassingen en verwerking van landmeetkundige gegevens.

Linked Data component

Component waarmee gestructureerde data worden gepubliceerd op het internet, zodanig dat de data met elkaar verbonden kunnen worden.

Loggingcomponent

Component voor het centraal vastleggen en analyseren van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met (vertrouwelijke) gegevens.

Managementinformatiecomponent

Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.Toelichting:De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system)

Medewerker-registratiecomponent

Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen.

Media afspeelcomponent

Component voor het afspelen van diverse streaming media, zoals films en geluidsopnames

Mediamonitor- en webcarecomponent

Component voor het monitoren van sociale media, websites en nieuwsgroepen, het maken van analyses en rapportages, en bepaalde berichten.

Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (SCADA)

Component waarmee metingen en data over de aansturing en werking van installaties worden samengebracht, geanalyseerd en visueel gemonitored.

Meldingen incidenten en calamiteitencomponent

Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

Meldingen- en incidentencomponent

Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

Message Queueing (MQ) Component

Component voor het routeren en transformeren van berichten (middleware).

MijnWaterschap component

Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap

Mobiele appcomponent

Component die voor diverse doeleinden gebruikt wordt vanaf een mobiel device, zoals een smartphone.

Mobiele inspectie component
Mobiele toezicht en handhaving component

Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)Toelichting:Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen.

Modellerings- en simulatiecomponent

Component om de fysieke werkelijkheid (van bijvoorbeeld het watersysteem) te modelleren en te simuleren wat de gevolgen zijn van specifieke omstandigheden op de gemodelleerde werkelijkheid.

Pagina's